Samarbeid med WWF

Mowi og WWF-Norge har samarbeidet siden 2008. Sammen skal vi arbeide for å redusere miljøpåvirkningen, eller det økologiske fotavtrykket, fra fiskeoppdrett.

Mowis mål er å produsere trygg, sunn og bærekraftig fisk idag og i  fremtiden. Miljø er derfor en fellesnevner i alle våre aktiviteter. 

Dialog med WWF
Vi har over flere år hatt dialog med WWF med fokus på viktige miljøutfordringer. Samarbeidsavtalen med WWF-Norge er et viktig ledd i arbeidet med å øke den kunnskapsbaserte forståelsen av fiskeoppdrett.

Avtalen mellom Mowi og WWF-Norge (2009-2014) inneholder målbare, forpliktende mål og aktiviteter for å redusere fotavtrykket på følgende områder: 

  • Genetisk interaksjon mellom oppdrettslaks og villaks
  • Næringssalter fra ferskvanns- og sjøanlegg
  • Lakselus og sykdom
  • Råvarer til fôrproduksjon